e-hvtd v2.0 (9175)

大師 đại sư
♦Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng.
♦Bậc học giả, nhà nghệ thuật có tài lớn. ◎Như: quốc họa đại sư . ☆Tương tự: đại gia , chuyên gia .