e-hvtd v2.0 (9175)

多方 đa phương
♦Đủ loại phương pháp. ◇Ngụy thư : Thần văn vi trị bất tại đa phương, tại ư lực hành nhi dĩ , (Dương Ni truyện ).
♦Mọi mặt, các phương diện. ◇Mặc Tử : Nhân chi sở đắc ư bệnh giả đa phương, hữu đắc chi hàn thử, hữu đắc chi lao khổ , , (Công Mạnh ) Người ta mắc bệnh là do nhiều phương diện, có người do nóng lạnh mà mắc phải, có người do khổ nhọc mà mắc phải.