e-hvtd v2.0 (9175)

哉生魄 tai sinh phách
♦Ngày mười sáu mỗi tháng âm lịch, mặt trăng bắt đầu có bóng tối gọi là tai sinh phách .