e-hvtd v2.0 (9175)

哉生明 tai sinh minh
♦Ngày mồng ba mỗi tháng âm lịch, mặt trăng bắt đầu sáng gọi là tai sinh minh .