e-hvtd v2.0 (9175)

史乘 sử thặng
Thặng là tên sách quốc sử nhà Tấn thời Xuân Thu . Sau sử thặng chỉ chung các sách sử.
♦☆Tương tự: sử tịch , sử thư , sử sách .