e-hvtd v2.0 (9175)

創業垂統 sáng nghiệp thùy thống
♦Dựng nên sự nghiệp để truyền lại cho đời sau. ◇Mạnh Tử : Quân tử sáng nghiệp thùy thống, vi khả kế dã , (Lương Huệ Vương hạ ) Nhà vua dựng nên sự nghiệp truyền lại đời sau có thể nối dõi vậy.