e-hvtd v2.0 (9175)

君師父 quân sư phụ
♦Vua, thầy và cha, ba bậc người phải tôn kính theo đạo lí thời xưa.