e-hvtd v2.0 (9175)

反背 phản bội
♦Làm phản.
♦Làm ngược lại, làm trái lại.