e-hvtd v2.0 (9175)

叵奈 phả nại
♦§ Cũng viết là: phả nại , phả nại , phả nại , phả nại , khả nại .