e-hvtd v2.0 (9175)

午夜 ngọ dạ
♦Nửa đêm. ☆Tương tự: bán dạ . ◇Đường Ngạn Khiêm : Nguyệt minh ngọ dạ sanh hư lại, Ngộ thính phong thanh thị vũ thanh , (Vịnh trúc ).