e-hvtd v2.0 (9175)

劍士 kiếm sĩ
♦☆Tương tự: kiếm khách .