e-hvtd v2.0 (9175)

口是心非 khẩu thị tâm phi
♦Ngoài miệng nói là phải, trong lòng nghĩ là trái, chỉ sự dối trá.