e-hvtd v2.0 (9175)

向善 hướng thiện
♦Xuay về điều lành, muốn đạt tới điều tốt. Như cải quá hướng thiện sửa lỗi quay về điều lành.