e-hvtd v2.0 (9175)

向陽 hướng dương
♦Xoay về phía mặt trời. ◇Phan Nhạc : Nhương hà y âm, Thì hoắc hướng dương , (Nhàn cư phú ).
♦Tỉ dụ đội ơn. ◇Tăng Củng : Thảo mão chi chất, sử toại ư hướng dương; Thục thủy chi hoan, hứa thân ư phản bộ , 使; , (Minh châu đáo nhậm tạ lưỡng phủ khải ).