e-hvtd v2.0 (9175)

同歲 đồng tuế
♦Cùng tuổi.
♦Cùng một năm.
♦Người được tiến cử cùng một năm.
♦☆Tương tự: đồng canh , đồng niên .