e-hvtd v2.0 (9175)

出師 xuất sư
♦Xuất binh.
♦Theo thầy học nghề, mãn kì học xong gọi là xuất sư . § Cũng nói là xuất đạo .