e-hvtd v2.0 (9175)

出倫之才 xuất luân chi tài
♦Người tài năng xuất chúng.