e-hvtd v2.0 (9175)

優劣 ưu liệt
♦Tốt và xấu. Hơn và kém.