e-hvtd v2.0 (9175)

優項 ưu hạng
♦Hạng ưu, hạng trội hơn hết.