e-hvtd v2.0 (9175)

優點 ưu điểm
♦Chỗ tốt, điểm trội hơn, phần ưu tú.
♦★Tương phản: liệt điểm , khuyết điểm .