e-hvtd v2.0 (9175)

全生 toàn sinh, toàn sanh
♦Bảo toàn tính trời, thuận theo tự nhiên. ◇Trang Tử : Khả dĩ bảo thân, khả dĩ toàn sanh, khả dĩ dưỡng thân, khả dĩ tận niên , , , (Dưỡng sanh chủ ) Có thể giữ được thân mình, có thể bảo toàn thiên tính, có thể hộ dưỡng thân thể (§ có thuyết giải thích là: có thể phụng dưỡng cha mẹ), có thể hưởng hết tuổi trời.
♦Giữ vẹn mạng sống. ◇Lô Luân : Kết phát sự cương dịch, Toàn sanh câu đáo hương , (Đại Viên tướng quân bãi chiến hậu quy cựu lí tặng sóc bắc cố nhân ) Từ buổi trai trẻ buộc tóc phụng sự ngoài biên cương, Nay được bảo toàn mạng sống cùng về tới quê nhà.