e-hvtd v2.0 (9175)

初祖 sơ tổ
♦Ông tổ đầu tiên.
♦Người khai sáng tông phái. ◇Vĩnh Gia chứng đạo ca : Pháp đông lưu, nhập thử thổ, Bồ-đề Đạt-ma vi sơ tổ , , Phảp chảy về đông, vào đất này, Bồ-đề Đạt-ma là tổ sáng lập.