e-hvtd v2.0 (9175)

初考 sơ khảo
♦Quan chấm thi trong khoa thi hương thời trước, chấm bài lần thứ nhất (sau đó sẽ có các quan phúc khảo).