e-hvtd v2.0 (9175)

儭錢 sấn tiền
♦Tiền bố thí cho tăng sĩ.