e-hvtd v2.0 (9175)

分居 phân cư
♦Ở chỗ khác biệt. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Đồng gia quá hoạt, bất tằng phân cư , (Quyển tam thập tam) Cùng một nhà sinh sống, chưa từng ở chỗ khác.
♦Chia gia sản, mỗi người ra sống riêng. ◇Lão Xá : Ngã môn ca nhi lưỡng phân cư lánh quá, thùy dã bất quản thùy đích sự , (Tứ thế đồng đường , Tứ lục ) Nhưng mà hai anh em chúng tôi đã chia nhau ra sống riêng rồi, ai lo phận nấy.