e-hvtd v2.0 (9175)

內功 nội công
♦Chỉ công phu tu dưỡng nội đan của đạo gia.
♦Về quyền thuật, nội công là sức vận dụng từ bên trong thân thể. Dùng để rèn luyện các khí quan nội bộ.