e-hvtd v2.0 (9175)

兒曹 nhi tào
♦Lũ trẻ, bọn trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối).