e-hvtd v2.0 (9175)

兒女 nhi nữ
♦Đàn bà, con gái.
♦Trai gái. ◇Vương Bột : Vô vi tại kì lộ, Nhi nữ cộng triêm cân , (Đỗ Thiếu Phủ chi nhâm Thục Châu) Không làm gì nơi đường rẽ, Trai gái cùng (khóc) ướt khăn.