e-hvtd v2.0 (9175)

元夜 nguyên dạ
♦Đêm rằm tháng giêng âm lịch. § Còn gọi là nguyên tiêu . ◇Âu Dương Tu : Kim niên nguyên dạ thì, nguyệt dữ đăng y cựu , (Sanh tra tử , Khứ niên nguyên dạ thì từ ).