e-hvtd v2.0 (9175)

儀服 nghi phục
♦Lễ phục. ◇Hậu Hán Thư : Hán chế, hoàng nữ giai phong Huyện công chủ, nghi phục đồng liệt hầu , , (Hoàng hậu kỉ phụ hoàng nữ truyện tự ) Phép nhà Hán, con gái vua đều được phong là Huyện công chúa (lấy tên huyện làm tước phong), lễ phục như tước Hầu (phong cho các công thần).