e-hvtd v2.0 (9175)

儀禮 nghi lễ
♦Lễ nghi, lễ tiết.
♦Tên sách, còn gọi là Lễ Kinh , hoặc gọi tắt là Lễ .