e-hvtd v2.0 (9175)

兩院 lưỡng viện
♦Hai cơ quan lập pháp trong một chính thể dân chủ: Thượng nghị viện Hạ nghị viện .