e-hvtd v2.0 (9175)

兩廣 lưỡng quảng
♦Tên gọi chung hai tỉnh Quảng Đông Quảng Tây 西 của Trung Quốc.