e-hvtd v2.0 (9175)

兩儀 lưỡng nghi
♦Trời và đất. ◇Dịch Kinh : Dịch hữu thái cực, thị sanh lưỡng nghi , (Hệ từ thượng ) Dịch có thái cực, thái cực sinh ra lưỡng nghi.
♦Mượn chỉ cha mẹ vua.
♦Chỉ âm dương, nam nữ.