e-hvtd v2.0 (9175)

勢不兩立 thế bất lưỡng lập
♦Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại. § Cũng như bất cộng đái thiên . ◇Chiến quốc sách : Sở cường tắc Tần nhược, Sở nhược tắc Tần cường. Thử kì thế bất lưỡng lập , . (Sở sách nhất ) Sở mạnh thì Tần yếu, Sở yếu thì Tần mạnh. Thế hai nước phải một mất một còn.