e-hvtd v2.0 (9175)

兩極 lưỡng cực
♦Bắc cực và Nam cực.
♦Nay chỉ Bắc cực và Nam cực địa cầu.
♦Mượn chỉ toàn quốc hoặc toàn thế giới.
♦Dương cực và âm cực (điện học).
♦Tỉ dụ hai cái cực đoan hoặc đối lập. ◎Như: lưỡng cực phân hóa .