e-hvtd v2.0 (9175)

利他主義 lợi tha chủ nghĩa
♦Chủ nghĩa lấy lợi ích và hạnh phúc của người khác hoặc của toàn thể xã hội làm mục tiêu, do triết học gia Pháp Auguste Comte thủ xướng.