e-hvtd v2.0 (9175)

典儀 điển nghi
♦Điển lễ, nghi thức. ◇Hậu Hán Thư : Giáo thụ đệ tử hằng ngũ bách dư nhân, mỗi xuân thu hưởng xạ, thường bị liệt điển nghi , , (Lưu Côn truyện ) Truyền thụ đệ tử từng hơn năm trăm người, mỗi mùa trong năm làm lễ bắn tên, đầy đủ nghi thức.