e-hvtd v2.0 (9175)

偽本 ngụy bổn
♦Sách hoặc bản vẽ làm giả mạo theo bản thật.