e-hvtd v2.0 (9175)

假定 giả định
♦Như quả.
♦☆Tương tự: giả thiết .