e-hvtd v2.0 (9175)

佾生 dật sinh
♦Người diễn múa nhạc trong dịp lễ chúc ở triều đình hoặc văn miếu thời xưa. § Cũng nói là dật vũ sinh .