e-hvtd v2.0 (9175)

佳期 giai kì
♦Ngày đẹp.
♦Ngày gặp gỡ nhau. Thường chỉ ngày kết hôn