e-hvtd v2.0 (9175)

佛祖 phật tổ
♦Người khai sáng một tông phái đạo Phật.
♦Tiếng kính xưng Thích Ca Mâu Ni , được coi là thủy tổ của Phật giáo.