e-hvtd v2.0 (9175)

倚閭 ỷ lư
♦Dựa cổng. Chỉ cha mẹ mong con. Thường nói: ỷ môn ỷ lư hết tựa cửa lại tựa cổng.
♦Chỉ sự mong đợi tha thiết lắm.