e-hvtd v2.0 (9175)

務本 vụ bổn
♦Chuyên tâm hết sức vào cái gốc, chăm chú vào những điều căn bản. ◇Luận Ngữ : Quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh , (Học nhi ) Người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc vững thì đạo sinh ra.