e-hvtd v2.0 (9175)

並蒂 tịnh đế
♦Hai hoa chung một đài. Cũng viết là tịnh đế .