e-hvtd v2.0 (9175)

先考 tiên khảo
♦Tiếng gọi người cha đã chết.