e-hvtd v2.0 (9175)

乘除 thừa trừ
♦Phép tính nhân và tính chia. Phiếm chỉ tính toán.
♦Thịnh suy, tiêu mất và lớn mạnh. ◇Hàn Dũ : Danh thanh tương thừa trừ, Đắc thiểu thất hữu dư , (Tam tinh hành ).
♦Liệu tính, cân nhắc, kế hoạch.