e-hvtd v2.0 (9175)

乘勝 thừa thắng
♦Nhân thế được hơn.