e-hvtd v2.0 (9175)

乘令 thừa lệnh
♦Vâng theo điều người trên sai khiến.